Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen \"VOP\") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím/Spotřebitelem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Předmětem kupní smlouvy je objednání on-line produktů prostřednictvím internetové stránky www.realitnikonzultace.cz nebo www.lukas-hrdina.cz.

Prodávající:

Lukáš Hrdina

Králická 585

563 01 Lanškroun

IČ: 76015211

kontakt: lukas@realitnikonzultace.cz

tel.: +420 724 689 889

Bankovní spojení: 115-5857720237/0100, účet vedený u Komerční banky, a.s.

Kupující/Spotřebitel je fyzická osoba, která uhradila objednávku on-line produktu.

Produkt:

On-line služba poradenství v realitní činnosti (prodej nemovitosti) či přístup na základě přihlašovacích údajů k on-line kurzům Poskytovatele. Kromě on-line poradenství a on-line kurzů se může jednat o bonusy, e-booky, instruktážní videa či písemné materiály v elektronické podobě.

Objednání produktu a uzavření kupní smlouvy

Spotřebitel navrhuje uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím odeslaním objednávky prostřednictvím webových stránek www.realitnikonzultace.cz, www.lukas-hrdina.cz.

Vzhledem na charakter nabízených produktů musí být Spotřebitel v času uzavření smlouvy starší 18 let. Prodávající považuje vyplnění objednávkového formuláře ze strany Spotřebitele za česté prohlášení, že Spotřebitel splnil podmínku 18 let věku v době odeslání. Při notifikování ze strany 3. osoby o nesprávnosti údajů o věku Spotřebitele bude v případě osoby mladší okamžitě zablokovaný přístup k poskytovaným produktům.

Další podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí požadovaných při vyplnění objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy dochází přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím, přičemž Prodávající neuskutečňuje formální potvrzení objednávky, návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Spotřebitele přijímá faktickým úkonem - samotným dodáním Produktu na e-mailovou adresu Spotřebitele.

Objednávka

Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Prodávajícího. Spotřebitel objednává Produkt vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Spotřebitel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Spotřebiteli a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Spotřebiteli Produkt včetně všech bonusů a Spotřebiteů se zavazuje uhradit kupní cenu. Spotřebitel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena a způsob platby

V přihlašovacím formuláři na webové adrese Prodávajícího jsou vždy uvedeny všechny ceny za Produkt. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

Daňový doklad bude Spotřebiteli vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení Produktu.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Spotřbitel pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

Všechny bonusy, na které má Spotřebitel nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu Produktu a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Spotřebitel nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

Práva a povinnosti Spotřebitele

Uživatel je povinen uhradit cenu Produktu stanovenou na webových stránkách Prodávajícího, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

Spotřebitel má právo využívat služby objednaného Produktu.

Spotřebitel je povinen otestovat před uhrazením ceny, zda-li mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky Produktu Spotřebitel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný Produkt. Prodávajcí je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Spotřebitele z tohoto důvodu.

Spotřebitel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku Ochrana autorských práv.

Při objednání Produktu má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů).

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailovou adresu lukas@realitnikonzultace.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně Produktu, který Spotřebitel podepíše a elektronicky pošle jeho naskenovanou kopii. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení podepsaného dobropisu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Spotřebiteli odebrán přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného Produktu. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s Produktem.

Případné reklamace nebo námitky může Spotřebitel kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu lukas@realinikonzultace.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření Spotřebitele musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Spotřebitel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Spotřebiteli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost nastavit Spotřebiteli přístupová práva k objednanému Produktu nebo domluvit termín on-line konzultací do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Spotřebitele na svůj účet. Jednotlivé lekce Produktu mohou být zveřejňovány a poskytovány také postupně, bonusy k Produktu budou doručeny postupně po skončení Produktu.

Prodávající má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Spotřebitele k Produktu za předpokladu, že Spotřebitel bude porušovat článek o ochraně autorských práv.

Objednáním Produktu a sdělením e-mailové adresy uděluje Spotřebitel Prodávajícímu souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Spotřebitele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Spotřebitele, přičemž Spotřebitel s tímto souhlasí. Prodávající je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Spotřebiteli v případě, že mu toto Spotřebitel sdělí e-mailovou zprávou. Více o ochraně osobních údajů zde.

Spotřebitel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

Ochrana autorských práv

Produtky jsou autorským dílem Prodávajícího a ten neposkytuje Spotřebiteli právo šířit Produkt či jen jeho část dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Spotřebitel se zavazuje nestahovat videa z Produktu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Spotřebitel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci Produktu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

Spotřebitel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa Produktu umístěna.

Spotřebitel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k Produktu. Spotřebitel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Spotřebitel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku zaplatí Spotřebitel Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

Spotřebitel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Prodávajícího, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Spotřebitel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení Produktu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Spotřebitel prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Spotřebitel souhlasí s tím, že Prodávající uchovává ve své databázi údaje vložené Spotřebitelem při objednávce Produktu a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů se Spotřebitelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Prodávajícím, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Spotřebitel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

Spotřebitel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Produktu Prodávajícího jsou určeny výhradně k účelům tématu prodeje nemovitosti a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Spotřebitele.

Prodávající neodpovídá za způsob, jakým Spotřebitel jeho rady aplikuje v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí Spotřebitele a jejich případné následky. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Spotřebitele a Prodávajícího nedopadá.

Tyto Podmínky a vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoliv komunikace mezi Spotřebitelem a Prodávajícím probíhá elektronicky formou elektronické pošty případně on-line hovorů při využití nástrojů k tomu určených (např. Skype).

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.01.2018.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit, o čemž bude Spotřebitel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti VOP a bude mu dána možnost smlouvu s Prodávajícím z tohoto důvodu vypovědět.